2. Intention

Till varje tidsepok hör en medföljande uppsättning livsanvisningar, det vill säga idéer om vad som är eftersträvansvärt i livet och hur man bör göra för att uppnå det. I vår tid kretsar de här anvisningarna mycket kring individen och hennes unika möjligheter. Medan det som omger den enskilda individen – familjen, gruppen, samhället och tidsandan – reduceras till en slags fast rekvisita för individen att använda sig av, eller frigöra sig ifrån, utifrån just hennes behov och önskningar.

Jag vill i den här boken problematisera de i mina ögon grunda och i längden oanvändbara bilder av frihet, vilja och val som omger oss i den moderna kulturen, och undersöka andra tankelinjer än samtidens hyllande av smarta individlösningar. För jag är nämligen övertygad om att aldrig så ihärdiga ansträngningar enkom som enskilda och separata individer inte kommer att räcka särskilt långt i vår strävan att få ihop våra liv. Inte för att det gemensamma nödvändigtvis är finare eller viktigare än det individuella, utan helt enkelt för att vi människor är sociala varelser som hör ihop med varandra och är beroende av vår omgivning.

Även eremiten som helt drar sig undan andra människor, gör fortfarande det i relation till sin omgivning och sin kultur. Utan samhälle – ingen eremit! Det intressanta med den frihet som det moderna samhället erbjuder – och påkallar – är snarare möjligheten att vara tillsammans med andra mer som oss själva.

Ingen annans fel

Även om jag till vissa delar är kritisk och ifrågasättande i mitt tilltal i boken vill jag poängtera att jag inte för ett ögonblick tror att det finns någon annan att ställa till svars. Inte något samhälle, inte något etablissemang, inte några ”för situationen ansvariga” som borde förändra sitt handlande och korrigera sina felaktiga åsikter. Vi är alla med och formar våra gemensamma bilder och berättelser av vad det innebär att vara människa och att leva i ett samhälle.

Vad jag vill erbjuda är snarare en subjektiv navigeringshjälp; en problematiserad och ibland kanske något tillspetsad bild av den samtid och kultur som omger oss, när vi som fria individer efter förmåga försöker få till vår tillvaro och få ihop våra liv.

* * *

Till slut vill jag säga att jag är väl medveten om att det finns en omfattande och kvalificerad akademisk litteratur om de förändringar av samhälle och kultur som har lett fram till det moderna samhället, och om dess konsekvenser för den västerländska människan i vår så kallade postmoderna eller senmoderna tid. Lite med flit har jag dock valt att hålla mig borta ifrån det akademiska medan jag har skrivit min egen bok. Ibland kan det vara nyttigt att undersöka något på egen hand utan att ha med sig för mycket av andras förståelser i bagaget. Speciellt eftersom jag har varit ute efter personlig, subjektiv gestaltning snarare än efter abstrakt akademisk analys.

 

Lämna en kommentar